• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PERYA.EU

Sklep internetowy perya.eu działający pod adresem www.perya.eu (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: PERYA Adrian Sędziak z siedzibą wWarszawie 01-237 przy ulicy Stańczyka 5/149; NIP: 7221626859; REGON: 521731571, zwany dalej Sklepem.

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

• E-mail: kontakt@perya.eu;

• Poczta: Stańczyka 5/149, 01-237 Warszawa

 

 1. DEFINICJE
 • Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – dedykowany Klientowi, modyfikowalny element Sklepu Internetowego, tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 • Koszyk – integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności.
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).
 • Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Rejestracja – procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany w Regulaminie w celu zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.perya.eu z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary.
 • Towar – produkt pokazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.
 • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sklep Internetowy informuje Klientów o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Sklepu Internetowego, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 • Za  pośrednictwem  Sklepu  Internetowego  prowadzona  jest  sprzedaż  detaliczna  Towarów,  w szczególności odzieży i dodatków, przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi  świadczone  drogą  elektroniczną  w  formie  udostępniania  funkcjonalności Sklepu, w  tym prowadzenie Konta Klienta, interaktywnego  formularza składania Zamówienia i zapisywania się na Newsletter oraz samo świadczenie usługi Newslettera.
 • Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 • Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 • Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
 • W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Klienta obowiązuje zakaz: 
  • dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; 
  • działania w sposób naruszający prawo lub w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego albo dobrymi obyczajami;
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
 • Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed pozyskaniem ich przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do udostępnionych danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 • Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 1. REJESTRACJA
 • Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 • Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, w tym zapisania danych płatnika oraz danych wysyłkowych. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji.
 • Użytkownik  zyskuje  status  zarejestrowanego  Klienta  w  następstwie  wykonania niezbędnych czynności  rejestracyjnych  w  Sklepie  Internetowym  według  interaktywnego formularza  (w szczególności podania swoich prawdziwych danych), stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych w  formularzu  podczas  jego  uzupełniania, a  następnie  aktywując  przycisk „Zarejestruj się”.
 • Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Klienta za pomocą linka wysłanego na jego adres e-mail, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną na prowadzenie Konta ze Sprzedawcą. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Sprzedawcy. Konto zostanie usunięte niezwłocznie.
 • W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
 • Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych swojego Konta.
 1. ZAMÓWIENIE
 • Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy:
  • mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
  • nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.
 • Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
 • Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia swoje dane, adres do przesyłki, formę i cenę przesyłki oraz sposób zapłaty za Zamówienie. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • W  przypadku  posiadania  kodu  rabatowego, Klient powinien  wpisać  ten  kod  przed złożeniem Zamówienia  w  przeznaczonym  do  tego  celu  polu  formularza  Zamówienia. Wpisanie  kodu i uaktywnienie przycisku „Zastosuj kupon” spowoduje automatyczne przeliczenie kosztów Zamówienia. Szczegóły promocji wskazane są w dedykowanym im odrębnym regulaminom.
 • Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. suma całkowita i informacje szczegółowe Zamówienia.
 • W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego.
 • Po tym, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować ewentualne błędy we wprowadzonych danych, do momentu nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny za pomocą poczty e-mail kontakt ze Sprzedawcą.
 • Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.
 • Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu (dostępna jest również na Koncie) oraz dołączane jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy.
 1. CENY I METODY PŁATNOŚCI
 • Ceny  podane  na  stronach  Sklepu  Internetowego    cenami  brutto  (zawierają  wszystkie cła  i podatki, w  tym  VAT), wyrażone    w  złotych  polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena  Zamówienia  obliczana  jest  według  wyborów  dokonanych  przez  Klienta w  formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.
 • Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
 • Klient może wybrać jedną z następujących form płatności (formy płatności ograniczone są do):
  • przelewem na numer konta bankowego 84 1140 2004 0000 3602 7560 9119
  • płatnością w systemie Blue Media,
  • płatnością przy odbiorze.
 • Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w powyższym punkcie, Klient ponosi koszty z tym związane.
 • Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
 • Płatność za pośrednictwem systemu Blue Media jest dokonywana na platformie Blue Media. Po wybraniu Blue Media jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony Blue Media. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu internetowego.
 • Blue Media S.A. jest krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i posiada zgodę Narodowego Banku Polskiego (NBP) na prowadzenie Systemu Płatności BlueCash. Posiada certyfikat PCI DSS i działa zgodnie z normą ISO 27001. Rozwiązania Blue Media spełniają wymogi branżowych regulatorów: NBP, KNF i UODO.
 • Przy płatności przy odbiorze zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność przy odbiorze” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska.
 • Wszystkie Zamówienia są płatne w złotówkach (PLN).
 • Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.
 • Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży.  Dokument  sprzedaży  stanowi  potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.
 • Ceny podane w  Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w  ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 • Dostarczony Towar pozostaje własnością Producenta do chwili całkowitej zapłaty.
 1. DOSTAWA
 • Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu Zamówienia.
 • Koszt wysyłki Towaru opłaca Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.
 • Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.
 • Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 • Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem dostawy do Paczkomatu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie www.perya.eu.
 • Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 15 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 • Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.
 • Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: kontakt@perya.eu (protokół posiada kurier).
 • Przy przesyłce do Paczkomatu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku paczkę należy pozostawić w skrytce lub udać się do najbliższego punktu InPost w celu spisania protokołu szkody. Następnie należy niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji i w sposób jasny i szczegółowy opisać wszelkie nieprawidłowości w drodze mailowej na adres: kontakt@perya.eu.
 • Na wyraźne życzenie Klienta możliwa jest dostawa Towarów do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady dostawy zostaną określone przez warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez kuriera lub pocztę. Klient ponosi wszelkie koszty związane z taką dostawą, w tym koszty cła i innych niezbędnych opłat.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie  przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania Towaru.
 • Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
 1. REKLAMACJA
 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.
 • Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 • Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
 • Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
 • Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 1. DANE OSOBOWE
 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 1. ZASTRZEŻENIA
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 • Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 • Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 • W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 • Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 • Określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu otrzymanego towaru.

 

Perya.eu

ul. Stańczyka 5/149, 01-239 Warszawa

kontakt@perya.eu

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim

odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

1...................................................................................................................................,

2..................................................................................................................................,

3..................................................................................................................................,

4..................................................................................................................................,

5...................................................................................................................................

 

Numer dowodu sprzedaży:..........................................................................

Data zawarcia umowy:..................................................................................

Data odbioru:.......................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko:....................................................................................................

Adres:........................................................................................................................

Data:...........................................................................................................................